Az Ausztriai magyarok Facebook csoportjának honlapja
Search
Close this search box.

Magyarul

Jelen adatkezelési tájékoztató a Közreműködői címlistán való megjelenéshez kapcsolódó személyes adatok 2024.04.18-t követő tárolására és kezelésére, illetve  vonatkozik.

A SEO 1 PRO OG az Ön személyes adatainak kezelését az alábbiak szerint végzi:

1. Az adatkezelő megnevezése

  • Adatkezelő: SEO 1 PRO OG
  • Székhely: 8280 Fürstenfeld, Wieskapellenweg 25/2/5, Steiermark, Ausztria
  • Képviseli: Császár Viktor István ügyvezető
  • Honlap: https://ausztriaimagyarok.info/
  • Elérhetősége: info@seo1pro.at

(a továbbiakban: az „Adatkezelő”)

A regisztráció során az érintett(ek) által megadott adatok valódiságáért, helyességéért és pontosságáért az Adatkezelő nem felel.

2. Az adatkezelés célja

Az adatkezelés célja az Ön és az Ön által a megadott adatainak megjelenítése a Közreműködői címlistán (https://ausztriaimagyarok.info/kozremukodoi-cimlista).

3. Az adatkezelés jogalapja

A Közreműködői címlistán Önt és adatait kizárólag az előzetes hozzájárulásával (Közreműködői regisztrációs űrlap) tesszük közzé. Az adatkezelés jogalapja tehát az Ön hozzájárulása, melyet a Közreműködői regisztrációs űrlap elküldésével ad meg. [GDPR 6. cikk (1) bek. a.)]

4. A kezelt adatok köre

A Közreműködői regisztrációs űrlap elküldésekor az (1) Ön nevét vagy a vállalkozása nevét és az (2) email címét kell megadnia. Emellett meg kell adnia, hogy (3) Ausztria mely területén vagy online vállal feladatokat, illetve, hogy (4) milyen feladatokban tud segíteni az ügyfeleknek. Az (1), (2), (3), (4) adatok mellett Önnel kapcsolatban kezelésre kerülnek azok az tevékenységi körök, melyek nyilvánosan elérhető, hivatalos adatbázisokban találhatók. feltüntetett tevékenységeinek listája. Ez Ausztriában bejegyzett Közreműködő esetében a GISA Gewerbe­informations­system Austria (elérhetőség: https://www.gisa.gv.at/fshost-gisa-p/user/formular.aspx?pid=3e8b81d122df415db65b1ec312d5a452&pn=Be2102a48c44b427fa29b85296c7f6b3f#scrollid1) weboldalon a „Gewerbewortlaut” mező alatt található információkat jelöli. A Magyarországon bejegyzett Közreműködő esetében egyéni vállalkozónál az Egyéni vállalkozók nyilvántartása (elérhetősége: https://www.nyilvantarto.hu/evny-lekerdezo/) weboldalon a Főtevékenység és Egyéb tevékenységek szekciókban az “ÖVTJ szerinti megnevezés” mező alatt található információkat jelöli. A Magyarországon bejegyzett Közreműködő esetében cég esetében az Igazságügyminisztérium által fenntartott Céginformációs rendszer (elérhetősége: https://www.e-cegjegyzek.hu/) weboldalon a Tárolt cégkivonat szekcióban az „A cég tevékenysége” mező alatt található információkat jelöli.

5. Az adatkezelés időtartama

A Közreműködői címlistán Ön és adatai addig szerepelnek, ameddig Ön a hozzájárulását az Adatkezelőnek megküldött nyilatkozatával vissza nem vonja. Ezt megteheti emailben az info@seo1pro.at címre küldve, vagy postai úton a SEO 1 PRO OG – 8280 Fürstenfeld, Wieskapellenweg 25/2/5, Steiermark, Austria címre írva.

6. Adatfeldolgozó igénybevételéről szóló tájékoztatás

A honlap tárhelyét a Websupport Magyarország Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1119 Budapest, Fehérvári út 97-99.) biztosítja. Elérhetőség: e-mail: info@ezit.hu , weboldal: https://www.ezit.hu/ , Telefon: +36 1 700 40 30. Adatvédelmi és adatkezelési szabályzat: https://www.ezit.hu/adatvedelem/ , Adattovábbítási nyilatkozat: https://www.ezit.hu/adattovabbitasi-nyilatkozat/

A számlázási adatokat a könyvelés során Monika Oberhauser is kezeli. Elérhetőségei: Hauptstraße 38, 7372 Draßmarkt, Telefon: +43 677 61208303, e-mail: info@monikaoberhauser.at. Adatvédelmi nyilatkozat: http://www.monikaoberhauser.at/datenschutz/

A Közreműködői címlistához a jelentkezési űrlapot a Google Ireland Limited biztosítja. Elérhetőségei: Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írország. Weboldal: https://www.google.com, Adatvédelmi nyilatkozat: https://policies.google.com/privacy

Cookie értesítő: Usercentrics A/S, Havnegade 39, 1058 Copenhagen, Dánia, Telefon: + 45 50 333 777, E-mail: mail@cookiebot.com. Adatvédelmi nyilatkozat: https://www.cookiebot.com/en/privacy-policy/

7. Az érintettek jogai és jogérvényesítési lehetőségei

Ön bármikor visszavonhatja hozzájárulását az 5. pontban jelzett módon. Felvilágosítást kérhet személyes adatainak kezeléséről, továbbá kérheti adatainak helyesbítését vagy törlését, korlátozhatja azok kezelését, valamint kérheti kezelt személyes adatai átadását.

Amennyiben úgy érzi, hogy személyes adatainak kezelése ellentétes az Adatvédelmi Rendelet (GDPR [általános adatvédelmi rendelet] – AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS [EU] 2016/679 RENDELETE [2016. április 27.] a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, előírásaival, panaszt tehet a Ezenkívül Önnek jogában áll panaszt benyújtani az Osztrák Adatvédelmi Hatósághoz, mint felelős felügyeleti hatósághoz. Elérhetősége: https://www.dsb.gv.at/

Jogairól részletes tájékoztatást az https://ausztriaimagyarok.info/ oldalon található adatkezelési tájékozatóban, illetve az info@seo1pro.at e-mailcímre, vagy a 8280 Fürstenfeld, Wieskapellenweg 25/2/5, Fürstenfeld, Ausztria címre küldött tájékoztatást kérő levele útján kaphat.

Utolsó módosítás: 2024. április 20.

Auf Deutsch

Diese Datenschutzerklärung bezieht sich auf die Speicherung und Verarbeitung personenbezogener Daten im Zusammenhang mit der Veröffentlichung auf der Mitwirkendenliste ab dem 18.04.2024.

SEO 1 PRO OG führt die Verarbeitung Ihrer persönlichen Daten gemäß den folgenden Richtlinien durch:

1. Bezeichnung des Datenverantwortlichen

  • Datenverantwortlicher: SEO 1 PRO OG
  • Firmensitz: 8280 Fürstenfeld, Wieskapellenweg 25/2/5, Steiermark, Österreich
  • Vertreten durch: Császár Viktor István, Geschäftsführer
  • Website: https://ausztriaimagyarok.info/
  • Kontakt: info@seo1pro.at

(im Folgenden: der “Datenverantwortliche”)

Für die Richtigkeit und Echtheit der von den Betroffenen bei der Registrierung angegebenen Daten.

2. Der Zweck der Datenverarbeitung

Die Zwecke der Datenverarbeitung sind die Anzeige Ihrer Daten auf der Mitwirkendenliste (https://ausztriaimagyarok.info/kozremukodoi-cimlista).

.

3. Die Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung

Ihre Daten und Sie werden in der Vermittlerliste nur mit Ihrer vorherigen Einwilligung (Vermittler-Registrierungsformular) veröffentlicht. Die Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung ist daher Ihre Einwilligung, die Sie durch das Absenden des Vermittler-Registrierungsformulars erteilen. [DSGVO Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe a)]

4. Der Umfang der verarbeiteten Daten

Beim Absenden des Vermittler-Registrierungsformulars müssen Sie (1) Ihren Namen oder den Namen Ihres Unternehmens und (2) Ihre E-Mail-Adresse angeben. Außerdem müssen Sie angeben, in welchen Bereichen Sie in Österreich oder online tätig sind, und welche Aufgaben Sie für Kunden erledigen können. Neben den Daten (1), (2), (3) und (4) werden auch die Tätigkeitsbereiche, die in öffentlich zugänglichen, offiziellen Datenbanken zu finden sind, im Zusammenhang mit Ihnen verarbeitet. Die Liste Ihrer Tätigkeiten wird für österreichische Vermittler im Gewerblichen Informationssystem Austria (GISA) (Erreichbar unter: https://www.gisa.gv.at/fshost-gisa-p/user/formular.aspx?pid=3e8b81d122df415db65b1ec312d5a452&pn=Be2102a48c44b427fa29b85296c7f6b3f#scrollid1) unter dem Feld “Gewerbewortlaut” angezeigt. Für in Ungarn registrierte Vermittler bei Einzelunternehmern werden die Informationen unter dem Feld “Gemäß ÖVTJ bezeichneter Name” in den Abschnitten Haupttätigkeit und Sonstige Tätigkeiten im Register der Einzelunternehmer (Erreichbar unter: https://www.nyilvantarto.hu/evny-lekerdezo/) angezeigt. Für in Ungarn registrierte Unternehmen werden die Informationen unter dem Feld “Die Tätigkeit des Unternehmens” im Abschnitt “Gespeicherter Unternehmensauszug” im vom Justizministerium geführten Unternehmensinformationsregister (Erreichbar unter: https://www.e-cegjegyzek.hu/) angezeigt.

5. Die Dauer der Datenverarbeitung

Ihre Daten und Sie werden in der Vermittlerliste so lange geführt, bis Sie Ihre Einwilligung durch eine Erklärung an den Datenverantwortlichen widerrufen. Dies kann per E-Mail an info@seo1pro.at oder schriftlich an SEO 1 PRO OG – 8280 Fürstenfeld, Wieskapellenweg 25/2/5, Steiermark, Österreich erfolgen.

6. Informationen zur Inanspruchnahme von Auftragsverarbeitern

Der Webspace der Website wird von Websupport Magyarország Korlátolt Felelősségű Társaság (Sitz: 1119 Budapest, Fehérvári út 97-99.) bereitgestellt. Kontakt: E-Mail: info@ezit.hu, Website: https://www.ezit.hu/, Telefon: +36 1 700 40 30. Datenschutz- und Datenverarbeitungsrichtlinien: https://www.ezit.hu/adatvedelem/, Datenschutzerklärung für Datenübermittlung: https://www.ezit.hu/adattovabbitasi-nyilatkozat/

Die Rechnungsdaten werden im Rahmen der Buchhaltung auch von Monika Oberhauser verwaltet. Kontaktdaten: Hauptstraße 38, 7372 Draßmarkt, Telefon: +43 677 61208303, E-Mail: info@monikaoberhauser.at. Datenschutzerklärung: http://www.monikaoberhauser.at/datenschutz/

Die Anmeldemaske für die Mitwirkendenliste wird von der Google Ireland Limited bereitgestellt. Ihre Kontaktdaten sind: Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland. Website: https://www.google.com, Datenschutzerklärung: https://policies.google.com/privacy

Cookie-Hinweis: Usercentrics A/S, Havnegade 39, 1058 Kopenhagen, Dänemark, Telefon: +45 50 333 777, E-Mail: mail@cookiebot.com. Datenschutzerklärung: https://www.cookiebot.com/en/privacy-policy/

7. Az érintettek jogai és jogérvényesítési lehetőségei

Ön bármikor visszavonhatja hozzájárulását az 5. pontban jelzett módon. Felvilágosítást kérhet személyes adatainak kezeléséről, továbbá kérheti adatainak helyesbítését vagy törlését, korlátozhatja azok kezelését, valamint kérheti kezelt személyes adatai átadását.

Amennyiben úgy érzi, hogy személyes adatainak kezelése ellentétes az Adatvédelmi Rendelet (GDPR [általános adatvédelmi rendelet] – AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS [EU] 2016/679 RENDELETE [2016. április 27.] a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, előírásaival, panaszt tehet az Ezenkívül Önnek jogában áll panaszt benyújtani az Osztrák Adatvédelmi Hatósághoz, mint felelős felügyeleti hatósághoz. Elérhetősége: https://www.dsb.gv.at/

Jogairól részletes tájékoztást az https://ausztriaimagyarok.info/ oldalon található adatkezelési tájékoztatóban, illetve az info@seo1pro.at e-mailcímre, vagy a 8280 Fürstenfeld, Wieskapellenweg 25/2/5, Fürstenfeld, Ausztria címre küldött tájékoztatást kérő levele útján kaphat.

Letzte Änderung: 20. April 2024.