Az Ausztriai magyarok Facebook csoportjának honlapja
Search
Close this search box.

Magyarul

Jelen adatkezelési tájékoztató – a regisztrálók hozzájárulásán alapuló hírlevél kiküldéshez kapcsolódó személyes adatok 2024.04.18-t követő tárolására és kezelésére vonatkozik.

A SEO 1 PRO OG az Ön személyes adatainak kezelését az alábbiak szerint végzi:

1. Az adatkezelő megnevezése

  • Adatkezelő: SEO 1 PRO OG
  • Székhely: 8280 Fürstenfeld, Wieskapellenweg 25/2/5, Steiermark, Ausztria
  • Képviseli: Császár Viktor István ügyvezető
  • Honlap: https://ausztriaimagyarok.info/
  • Elérhetősége: info@seo1pro.at

(a továbbiakban: az „Adatkezelő”)

A regisztráció során az érintett(ek) által megadott adatok valódiságáért, helyességéért és pontosságáért az Adatkezelő nem felel.

2. Az adatkezelés célja

Az adatkezelés célja az Ön tájékoztatása az aktuális, Ausztriával vagy az Ausztriai magyarokkal kapcsolatos információkról, hírekről, valamint ismeretterjesztő cikkek, anyagok, összefoglalók küldése, emellett kereskedelmi célú reklám üzenetek küldése a hírlevél feliratkozók számára.

3. Az adatkezelés jogalapja

Hírlevelet Önnek kizárólag az Ön előzetes hozzájárulásával (hírlevél regisztráció) küldünk. Az adatkezelés jogalapja tehát az Ön hozzájárulása, melyet a feliratkozással ad meg. [GDPR 6. cikk (1) bek. a.)]

4. A kezelt adatok köre

Regisztráció során Önnek kizárólag a nevét és az email címét kell megadnia.

5. Az adatkezelés időtartama

Hírleveleinket kizárólag addig küldjük az Ön részére, ameddig Ön a hozzájárulását – az Adatkezelőnek megküldött nyilatkozatával – vissza nem vonja. Leiratkozni a Hírlevélben található leiratkozó linkre kattintva vagy az info@seo1pro.at email címre küldött leiratkozást kérő e-mail, valamint a fenti címre küldött postai levél útján tud. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. Természetesen ha meggondolná magát, bármikor újból feliratkozhat.

6. Adatfeldolgozó igénybevételéről szóló tájékoztatás

A hírlevelek küldését a Mailchimp mint adatfeldolgozó végzi (The Rocket Science Group, LLC; 675 Ponce de Leon Ave NESuite 5000, Atlanta, GA 30308 USA; Az adattovábbítás megfelelőségét az Általános Adatvédelmi Kikötések alkalmazása garantálja. Az adattovábbítás részletei itt olvashatók: https://mailchimp.com/help/mailchimp-european-data-transfers/)

A honlap tárhelyét a Websupport Magyarország Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1119 Budapest, Fehérvári út 97-99.) biztosítja. Elérhetőség: e-mail: info@ezit.hu , weboldal: https://www.ezit.hu/ , Telefon: +36 1 700 40 30. Adatvédelmi és adatkezelési szabályzat: https://www.ezit.hu/adatvedelem/ , Adattovábbítási nyilatkozat: https://www.ezit.hu/adattovabbitasi-nyilatkozat/

Cookie értesítő: Usercentrics A/S, Havnegade 39, 1058 Copenhagen, Dánia, Telefon: + 45 50 333 777, E-mail: mail@cookiebot.com. Adatvédelmi nyilatkozat: https://www.cookiebot.com/en/privacy-policy/

7. Az érintettek jogai és jogérvényesítési lehetőségei

Ön bármikor visszavonhatja hozzájárulását az 5. pontban jelzett módon. Felvilágosítást kérhet személyes adatainak kezeléséről, továbbá kérheti adatainak helyesbítését vagy törlését, korlátozhatja azok kezelését, valamint kérheti kezelt személyes adatai átadását.

Amennyiben úgy érzi, hogy személyes adatainak kezelése ellentétes az Adatvédelmi Rendelet (GDPR [általános adatvédelmi rendelet] – AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS [EU] 2016/679 RENDELETE [2016. április 27.] a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, előírásaival, panaszt tehet a Ezenkívül Önnek jogában áll panaszt benyújtani az Osztrák Adatvédelmi Hatósághoz, mint felelős felügyeleti hatósághoz. Elérhetősége: https://www.dsb.gv.at/

Jogairól részletes tájékoztatást az https://ausztriaimagyarok.info/ oldalon található adatkezelési tájékozatóban, illetve az info@seo1pro.at e-mailcímre, vagy a 8280 Fürstenfeld, Wieskapellenweg 25/2/5, Fürstenfeld, Ausztria címre küldött tájékoztatást kérő levele útján kaphat.

Utolsó módosítás: 2024. április 20.

Auf Deutsch

Diese Datenschutzerklärung bezieht sich auf die Speicherung und Verarbeitung personenbezogener Daten, die mit dem Versand von Newslettern basierend auf der Zustimmung der Registrierten nach dem 18.04.2024 zusammenhängen.

Die SEO 1 PRO OG führt die Verarbeitung Ihrer persönlichen Daten wie folgt durch:

1. Bezeichnung des Datenverantwortlichen

  • Datenverantwortlicher: SEO 1 PRO OG
  • Sitz: 8280 Fürstenfeld, Wieskapellenweg 25/2/5, Steiermark, Österreich
  • Vertreten durch: Geschäftsführer Viktor István Császár
  • Webseite: https://ausztriaimagyarok.info/
  • Kontakt: info@seo1pro.at

(im Folgenden „der Datenverantwortliche“)

Der Datenverantwortliche übernimmt keine Verantwortung für die Echtheit, Richtigkeit und Genauigkeit der von den Betroffenen bei der Registrierung angegebenen Daten.

2. Der Zweck der Datenverarbeitung

Der Zweck der Datenverarbeitung besteht darin, Sie über aktuelle Informationen, Nachrichten sowie Bildungsartikel, Materialien und Zusammenfassungen, die sich auf Österreich oder die in Österreich lebenden Ungarn beziehen, zu informieren und Ihnen kommerzielle Werbenachrichten im Rahmen des Newsletter-Abonnements zu senden.

3. Die Rechtsgrundlage der Datenverarbeitung

Newsletter werden Ihnen nur mit Ihrer vorherigen Zustimmung (Newsletter-Registrierung) gesendet. Die Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung ist daher Ihre Zustimmung, die Sie durch das Abonnement erteilen. [DSGVO Artikel 6 Absatz 1(a)]

4. Umfang der verarbeiteten Daten

Bei der Registrierung müssen Sie lediglich Ihren Namen und Ihre E-Mail-Adresse angeben.

5. Dauer der Datenverarbeitung

Wir senden Ihnen unsere Newsletter nur so lange zu, bis Sie Ihre Zustimmung – durch eine an den Datenverantwortlichen gesendete Erklärung – widerrufen. Sie können sich durch Klicken auf den Abmeldelink im Newsletter oder durch Senden einer E-Mail an info@seo1pro.at oder durch einen Brief an die oben genannte Adresse abmelden. Der Widerruf Ihrer Zustimmung berührt nicht die Rechtmäßigkeit der auf der Zustimmung beruhenden Verarbeitung vor dem Widerruf. Natürlich können Sie sich jederzeit wieder anmelden, falls Sie es sich anders überlegen.

6. Informationen zur Nutzung von Datenverarbeitern

Der Versand der Newsletter wird durch Mailchimp als Datenverarbeiter durchgeführt (The Rocket Science Group, LLC; 675 Ponce de Leon Ave NE Suite 5000, Atlanta, GA 30308 USA; Die Konformität der Datenübertragung wird durch die Anwendung der Allgemeinen Datenschutzklauseln garantiert. Details zur Datenübertragung können hier eingesehen werden: https://mailchimp.com/help/mailchimp-european-data-transfers/)

Das Hosting der Website wird von Websupport Magyarország Korlátolt Felelősségű Társaság bereitgestellt (Sitz: 1119 Budapest, Fehérvári út 97-99). Kontakt: E-Mail: info@ezit.hu, Webseite: https://www.ezit.hu/, Telefon: +36 1 700 40 30. Datenschutz- und Datenverarbeitungsrichtlinien: https://www.ezit.hu/adatvedelem/, Erklärung zur Datenübertragung: https://www.ezit.hu/adattovabbitasi-nyilatkozat/

Cookie-Hinweis: Usercentrics A/S, Havnegade 39, 1058 Kopenhagen, Dänemark, Telefon: +45 50 333 777, E-Mail: mail@cookiebot.com. Datenschutzerklärung: https://www.cookiebot.com/en/privacy-policy/

7. Rechte der betroffenen Personen und Möglichkeiten der Rechtsdurchsetzung

Sie können Ihre Zustimmung jederzeit auf die in Punkt 5 angegebene Weise widerrufen. Sie können Auskunft über die Verarbeitung Ihrer persönlichen Daten verlangen und die Berichtigung oder Löschung Ihrer Daten fordern, die Verarbeitung einschränken sowie die Übertragung Ihrer verarbeiteten persönlichen Daten beantragen.

Wenn Sie der Meinung sind, dass die Verarbeitung Ihrer persönlichen Daten gegen die Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO – Verordnung (EU) 2016/679 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. April 2016 über den Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten und über den freien Datenverkehr) verstößt, können Sie Beschwerde bei der Österreichischen Datenschutzbehörde einreichen, der zuständigen Aufsichtsbehörde. Kontakt: https://www.dsb.gv.at/

Detaillierte Informationen zu Ihren Rechten finden Sie in der Datenschutzerklärung auf der Webseite https://ausztriaimagyarok.info/ oder können per E-Mail an info@seo1pro.at oder per Post an 8280 Fürstenfeld, Wieskapellenweg 25/2/5, Fürstenfeld, Österreich angefordert werden.

Letzte Änderung: 20. April 2024.