Az Ausztriai magyarok Facebook csoportjának honlapja
Search
Close this search box.

Magyarul

Ez a “Közreműködői címlista közreműködőknek szóló felhasználói feltételek” rendelkezései a következő felek között fennálló kapcsolatot szabályozza:

 • SEO 1 PRO OG (székhely: 8280 Fürstenfeld, Wieskapellenweg 25/2/5, Steiermark, Ausztria, Firmenbuchnummer: FN 584816 z, adószám: ATU78341279, a továbbiakban: „Üzemeltető”), a https://ausztriaimagyarok.info/ közreműködő címlista (a továbbiakban „Weboldal” vagy „Szolgáltatás”) üzemeltetője
 • a Szolgáltatást közreműködőként igénybe vevő fél (a továbbiakban: „Közreműködő”) és
 • a Szolgáltatást meglátogató, Közreműködőt kereső látogató (a továbbiakban: „Felhasználó)

A szerződés létrejötte

A szerződés az Üzemeltető és a Közreműködőnek jelentkező között a Weboldalon történő regisztrációs űrlap kitöltésével jön létre, amennyiben azt az Üzemeltető kifejezetten elfogadja és erről írásban tájékoztatja a jelentkezőt. A Szolgáltatás regisztrációs űrlapját csak a következő entitások tölthetik ki:

 • a cselekvőképességében nem korlátozott, nagykorú természetes személy vagy
 • olyan jogi személy vagy jogi személyiség nélküli gazdálkodó szervezet, ahol a nevében eljáró személy szavatolja, hogy jogosult az adott entitás képviseletére

Amennyiben az Üzemeltető a jelentkező regisztrációt kifejezetten, írásban nem fogadja el, a szerződés nem jön létre. Amennyiben az Üzemeltető a regisztrációs űrlappal történő jelentkezésre nem jelez vissza, azt úgy kell tekinteni, hogy a szerződés nem jött létre. Az Üzemeltető fenntartja magának a jogot, a saját, kizárólagos mérlegelése szerint, hogy elutasítsa, vagy ne jelezzen vissza egy jelentkezésre. Amennyiben a szerződés nem jön létre az Üzemeltető és a jelentkező között, úgy az Üzemeltető a jelentkező esetlegesen tudomására jutott személyes adatait véglegesen és visszavonhatatlanul törli.

A regisztrációs űrlap kitöltésével a Közreműködő kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az Üzemeltető kezelje a megadott személyes adatait, és nyilvánosságra hozza a személyes adatokat a Szolgáltatásban, és a Közreműködő szavatolja, hogy a rendelkezik a szükséges hozzájárulással a megadott személyes adatok megadására.

Az adatkezelés célja az Üzemeltető és a Közreműködő között fennálló jogviszonyból eredő kötelezettségek és jogok teljesítése.

A Szolgáltatásban a Közreműködővel kapcsolatban nyilvánosságra hozott adatok köre:

 1. A Közreműködő neve vagy cégneve.
 2. A Közreműködő elérhetőségei.
 3. A Közreműködő nyilvánosan elérhető, hivatalos adatbázisokban feltüntetett tevékenységeinek listája. Ez Ausztriában bejegyzett Közreműködő esetében a GISA Gewerbe­informations­system Austria (elérhetőség: https://www.gisa.gv.at/fshost-gisa-p/user/formular.aspx?pid=3e8b81d122df415db65b1ec312d5a452&pn=Be2102a48c44b427fa29b85296c7f6b3f#scrollid1) weboldalon a „Gewerbewortlaut” mező alatt található információkat jelöli. A Magyarországon bejegyzett Közreműködő esetében egyéni vállalkozónál az Egyéni vállalkozók nyilvántartása (elérhetősége: https://www.nyilvantarto.hu/evny-lekerdezo/) weboldalon a Főtevékenység és Egyéb tevékenységek szekciókban az “ÖVTJ szerinti megnevezés” mező alatt található információkat jelöli. A Magyarországon bejegyzett Közreműködő esetében cég esetében az Igazságügyminisztérium által fenntartott Céginformációs rendszer (elérhetősége: https://www.e-cegjegyzek.hu/) weboldalon a Tárolt cégkivonat szekcióban az „A cég tevékenysége” mező alatt található információkat jelöli.
 4. A Közreműködő által megadott információ arról, hogy az adott Közreműködő milyen feladatok ellátásában tud segíteni a Felhasználó számára.
 5. A Közreműködő által megadott információ arról, hogy az adott Közreműködő Ausztria melyik földrajzi területén, illetve online tud segíteni a Felhasználó számára.
 6. A Közreműködő Szolgáltatáson való megjelenésének dátuma.

A Közreműködő az űrlap kitöltésekor egy jelölődoboz bejelölésével elismeri, hogy megismerte és elfogadja a Szolgáltatáshoz kötődő szerződési feltételeket és adatvédelmi feltételeket.

Az Üzemeltető a Közreműködő jelentkezésének elfogadásával megjeleníti a Közreműködő adatait a Szolgáltatásban, ezt követően a Felhasználók megkeresést küldhetnek a Közreműködőnek.

A Közreműködő felelősséget vállal azért, hogy az általa a jelentkezési űrlapban megadott, vagy a későbbiekben, írásos formában módosítási kérelemmel elküldött adatok, információk és más állítások nem ütköznek jogszabályba, vagy jó erkölcsbe, a megadott adatok tartalma megfelel a valóságnak, nem sértik harmadik fél jogait vagy jogos érdekeit.

A Közreműködő a jelentkezési űrlap elküldésével szintén szavatolja, hogy az általa megadott feladatok esetében szaktudással rendelkezik, jogosult a kínált feladatok törvényes elvégzésére Ausztria területén vagy online, és az osztrák jogrendszer alapján. A Közreműködő szintén szavatolja, hogy a hozzá érkező Felhasználói megkereséseket és/vagy megbízásokat a legjobb tudása alapján, a lehető legmagasabb szakmai színvonalon, az osztrák törvények betartásával teljesíti.

Az Üzemeltető bármikor, külön indoklás nélkül, és a saját belátása szerint jogosult a Közreműködő eltávolítására a Szolgáltatásból. A Közreműködő bármikor indoklás nélkül kérheti az adatainak eltávolítását a Szolgáltatás nyilvános felületéről, ehhez írásban kell kérelmet küldenie az info@seo1pro.at címre vagy a SEO 1 PRO OG – 8280 Fürstenfeld, Wieskapellenweg 25/2/5, Fürstenfeld, Steiermark címre.

A Szolgáltatás működése

A Szolgáltatás célja, hogy információkat nyújtson a Felhasználók számára a Közreműködők elérhetőségeiről és az általuk megadott és vállalt feladatokról. A Közreműködő minden esetben köteles valós és aktuális adatokat közölni, és az adataiban vagy szolgáltatásaiban történő változásokat 3 munkanapon belül bejelenteni az Üzemeltető felé az az info@seo1pro.at címre vagy a SEO 1 PRO OG – 8280 Fürstenfeld, Wieskapellenweg 25/2/5, Fürstenfeld, Steiermark elérhetőségek valamelyikén.

A Közreműködő a regisztrációs űrlap kitöltésével kifejezett hozzájárulását adja a megadott adatainak megjelenítésére a Szolgáltatásban, és a megadott adatok a Szolgáltatásban történő nyilvánosságra hozatalára.

A Szolgáltatás Látogatóinak nincs lehetőségük a Szolgáltatásba történő regisztrációra, a Felhasználók a Közreműködők számára létrehozott regisztrációs űrlapot nem használhatják. Amennyiben egy Felhasználó a Közreműködők számára létrehozott regisztrációs űrlapon megadja az adatait, az Üzemeltető ezeket az adatokat visszavonhatatlanul törli a saját rendszereiből.

Az Üzemeltető a Szolgáltatás működtetésére havidíjat számláz ki a Szolgáltatásban megjelenő Közreműködők számára. A havidíj fix összeg, nem jutalék, és összege nem függ attól, hogy a Közreműködő esetlegesen kap megrendelést a Szolgáltatásban való megjelenés miatt. Az Üzemeltetőnek nincs rálátása arra, hogy a Felhasználók megkeresik-e a Közreműködőket, és ha megkeresik, akkor milyen szerződést kötnek a Felhasználók és a Közreműködők egymással.

Az Üzemeltető az aktuális jogszabályoknak megfelelő számlát állít ki a Közreműködők számára. Amennyiben a Közreműködő nem egyenlíti ki a neki kiszámlázott havidíj összegét a számla kiállítását követő 7 naptári napon belül, az Üzemeltető jogosult a Közreműködő eltávolítására a Szolgáltatásból. Az Üzemeltető fenntartja magának a jogot, hogy a saját belátása szerint, megadott Közreműködők számára kedvezményt vagy havidíj mentességet biztosítson, megadott időszakra vagy előre meg nem határozott dátumig.

A Közreműködő havidíja az adott hónapra szól, minden hónapban előre fizetve. Amennyiben az Üzemeltető bármilyen ok miatt eltávolítja a Közreműködőt a Szolgáltatásból, a Közreműködő számára visszajár a havidíj időarányos része, amennyiben ezt a Közreműködő írásban kifejezetten kéri az info@seo1pro.at címre vagy a SEO 1 PRO OG – 8280 Fürstenfeld, Wieskapellenweg 25/2/5, Fürstenfeld, Steiermark elérhetőségek valamelyikén. A havidíj visszatérítésének szabályai: visszatérítendő összeg = havidíj / adott hónap napjainak száma * a hónapból fennmaradó napok száma. A hónapból fennmaradó napok száma az eltávolítás napjától a hónap végéig terjedő napok számát jelenti. A Közreműködőnek a Szolgáltatásból történő eltávolítás dátumát követően 30 naptári nap áll rendelkezésére, hogy a visszatérítést kérje. A 30 napon túl érkező visszatérítés nem lehetséges. Az Üzemeltető a Közreműködő Szolgáltatásból történő eltávolításáról írásban értesítést küld a Közreműködő által megadott e-mail címre. Az értesítést az e-mail Üzemeltető általi elküldésével elküldöttnek kell tekinteni akkor is, ha a Közreműködő az e-mailt nem olvassa vagy később olvassa el.

Az Üzemeltető jogosult a havidíj bármikor történő, saját belátása szerinti módosítására. Erről az Üzemeltető írásban értesítést küld a Közreműködő által megadott e-mail címre. Az értesítést az e-mail Üzemeltető általi elküldésével elküldöttnek kell tekinteni akkor is, ha a Közreműködő az e-mailt nem olvassa vagy később olvassa el. A havidíjat érintő módosítások a következő számlázással lépnek érvénybe.

A Közreműködő jogában áll, hogy bármikor kérje az adatainak eltávolítását a Szolgáltatásból, ekkor a már megfizetett havidíj esetében nem kérhető visszatérítés.

Az Üzemeltető fenntartja magának a jogot, hogy a Szolgáltatásban megjelenő Közreműködőket az Üzemeltető saját döntésének megfelelő módon, stílusban és megjelenésben listázza. Ez magában foglalja a listában elfoglalt sorrendet, az esetleges kiemeléseket, vagy más stílusbeli elemeket. Az Üzemeltető fenntartja magának a jogot arra, hogy a Szolgáltatásban további reklámokat vagy másféle szponzorált tartalmakat is megjelenítsen.

Az Üzemeltetőnek nincs ráhatása a Szolgáltatást használó Felhasználók döntéseire. Az Üzemeltető nem garantálja a Szolgáltatásban résztvevő Közreműködők számára, hogy a Szolgáltatás miatt megrendeléshez jutnak.

A Közreműködőt terheli a felelősség, hogy az általa a Szolgáltatásban megjelenített szolgáltatásokkal kapcsolatban a tevékenységeit az osztrák jogszabályoknak megfelelően végezze.

Az Üzemeltető kizár minden felelősséget a Szolgáltatásban megjelenő Közreműködőkkel kapcsolatban. A Közreműködők tevékenységével, munkájával, tanácsaival vagy más cselekedeteivel kapcsolatos bármilyen igényérvényesítés kizárólag a kiválasztott Közreműködővel szemben lehetséges, még akkor is, ha az adott Közreműködő megtalálható a Szolgáltatás listáján, és a Felhasználó ezen a listán talált az adott Közreműködőre. Az Üzemeltető nem tud segítséget nyújtani a Felhasználó és az adott Közreműködő közötti jogi vagy másféle vitákban történő közvetítésben, mivel kizárólag az adott Közreműködő tartozik felelősséggel a saját tevékenységéért, tanácsaiért, az általa elvégzett munkáért vagy szolgáltatásért, illetve bármilyen más cselekedetéért.

Az Üzemeltető törekszik arra, hogy a Szolgáltatás folyamatosan elérhető legyen, de nem vállal felelősséget a Szolgáltatás hibás vagy nem rendeltetésszerű használatából eredő bármilyen következménnyel kapcsolatban, ide értve, de nem kizárólagosan a következőket: a Szolgáltatásban való kimaradás, a Szolgáltatás használatával kapcsolatos adatvesztés, vagy az Üzemeltetőtől független harmadik felek cselekedeti, amelyekhez az adatokat a Szolgáltatásból nyerhették ki.

Az Üzemeltető a Szolgáltatásban megjelenő Közreműködők adatainak valódiságát nem ellenőrzi, a Közreműködő tevékenységi köreit kizárólag a Szolgáltatásba való bekerüléskor kérdezi le, és az ekkor érvényes adatokat jeleníti meg a Szolgáltatásban. Az Üzemeltető nem garantálja, hogy a Szolgáltatásban megjelenő adatok a megjelenés minden pillanatában helyesek, aktuálisak vagy pontosak.

Az Üzemeltető kijelenti, hogy a Szolgáltatásra az osztrák jogrendszer rendelkezései az irányadók, és a graz-i székhelyű bíróság joghatósága érvényes.

A Közreműködő jelen feltételeket a Szolgáltatásba való regisztrációs űrlap kitöltésével és elküldésével elfogadja.

Utolsó módosítás: 2024. április 20.

Auf Deutsch

Diese Bestimmungen zu den Nutzungsbedingungen für Mitwirkende an der Mitwirkendenliste regeln die Beziehung zwischen den folgenden Parteien:

 • SEO 1 PRO OG (Sitz: 8280 Fürstenfeld, Wieskapellenweg 25/2/5, Steiermark, Österreich, Firmenbuchnummer: FN 584816 z, Umsatzsteuer-Identifikationsnummer: ATU78341279, im Folgenden „Betreiber“), der Betreiber der Mitwirkendenliste (im Folgenden „Website“ oder „Dienst“) unter https://ausztriaimagyarok.info/, und
 • der Partei, die den Dienst als Mitwirkender nutzt (im Folgenden „Mitwirkender“), und
 • dem Besucher, der den Dienst nutzt und nach Mitwirkenden sucht (im Folgenden „Benutzer“).

Vertragsabschluss

Der Vertrag kommt durch Ausfüllen des Registrierungsformulars auf der Website zwischen dem Betreiber und dem Bewerber für den Mitwirkenden zustande, sofern der Betreiber dies ausdrücklich akzeptiert und den Bewerber schriftlich darüber informiert. Das Registrierungsformular für den Dienst kann nur von folgenden Entitäten ausgefüllt werden:

 • einer voll geschäftsfähigen, volljährigen natürlichen Person oder
 • einer juristischen Person oder einer rechtsfähigen Organisation ohne Rechtspersönlichkeit, bei der eine bevollmächtigte Person in ihrem Namen gewährleistet, dass sie berechtigt ist, die genannte Entität zu vertreten

Falls der Betreiber die Registrierung des Bewerbers nicht ausdrücklich und schriftlich akzeptiert, kommt kein Vertrag zustande. Wenn der Betreiber nicht auf die Registrierung per Formular antwortet, gilt dies als Nichtzustandekommen des Vertrags. Der Betreiber behält sich das Recht vor, nach eigenem ausschließlichem Ermessen eine Anmeldung abzulehnen oder nicht zu beantworten. Wenn kein Vertrag zwischen dem Betreiber und dem Bewerber zustande kommt, werden die möglicherweise vom Bewerber erhaltenen personenbezogenen Daten vom Betreiber dauerhaft und unwiderruflich gelöscht.

Durch Ausfüllen des Registrierungsformulars erklärt sich der Mitwirkende ausdrücklich damit einverstanden, dass der Betreiber seine angegebenen personenbezogenen Daten verarbeitet und die persönlichen Daten im Dienst öffentlich macht, und der Mitwirkende garantiert, dass er die erforderliche Zustimmung zur Angabe der angegebenen personenbezogenen Daten hat.

Der Zweck der Datenverarbeitung ist die zwischen dem Betreiber und dem Mitwirkenden.

Der Umfang der öffentlich zugänglichen Daten des Mitwirkenden im Service umfasst:

 1. Der Name oder die Firma des Mitwirkenden.
 2. Die Kontaktdaten des Mitwirkenden.
 3. Eine Liste der öffentlich zugänglichen, in offiziellen Datenbanken aufgeführten Tätigkeiten des Mitwirkenden. Für in Österreich registrierte Mitwirkende werden die Informationen unter dem Feld “Gewerbewortlaut” auf der Website des GISA Gewerbeinformations­system Austria (erreichbar unter: https://www.gisa.gv.at/fshost-gisa-p/user/formular.aspx?pid=3e8b81d122df415db65b1ec312d5a452&pn=Be2102a48c44b427fa29b85296c7f6b3f#scrollid1) angezeigt. Für in Ungarn registrierte Mitwirkende werden die Informationen unter dem Feld “Bezeichnung nach der OKJ” in den Abschnitten “Haupttätigkeit” und “Andere Tätigkeiten” auf der Website des Registers für Einzelunternehmer (erreichbar unter: https://www.nyilvantarto.hu/evny-lekerdezo/) angezeigt. Für in Ungarn registrierte Unternehmen werden die Informationen unter dem Feld “Tätigkeit des Unternehmens” im Abschnitt “Gespeicherte Firmenauszüge” auf der Website des von der ungarischen Justizministerium geführten Unternehmensinformations­systems (erreichbar unter: https://www.e-cegjegyzek.hu/) angezeigt.
 4. Die vom Mitwirkenden angegebenen Informationen darüber, wie der betreffende Mitwirkende dem Benutzer helfen kann.
 5. Die vom Mitwirkenden angegebenen Informationen darüber, auf welchem geografischen Gebiet in Österreich oder online der betreffende Mitwirkende dem Benutzer helfen kann.
 6. Das Datum der Anzeige des Mitwirkenden im Service.

Durch Ausfüllen des Formulars erklärt der Mitwirkende ausdrücklich, dass er die mit dem Service verbundenen Vertragsbedingungen und Datenschutzbestimmungen gelesen hat und diesen zustimmt.

Der Betreiber zeigt die Daten des Mitwirkenden im Service an, nachdem die Anmeldung des Mitwirkenden akzeptiert wurde, und Benutzer können daraufhin Anfragen an den Mitwirkenden senden.

Der Mitwirkende ist dafür verantwortlich, dass die von ihm im Anmeldeformular oder später in schriftlicher Form übermittelten Daten, Informationen und sonstigen Angaben nicht gegen Gesetze oder gute Sitten verstoßen, der Inhalt der angegebenen Daten der Realität entspricht und keine Rechte oder legitimen Interessen Dritter verletzt werden.

Durch Absenden des Anmeldeformulars sichert der Mitwirkende auch zu, dass er über das Fachwissen für die angebotenen Aufgaben verfügt, berechtigt ist, die angebotenen Aufgaben auf legale Weise in Österreich oder online zu erledigen, und dass er eingehende Benutzeranfragen und/oder Aufträge nach bestem Wissen und Gewissen sowie unter Einhaltung der österreichischen Gesetze bearbeitet.

Der Betreiber ist jederzeit und ohne Angabe von Gründen berechtigt, den Mitwirkenden nach eigenem Ermessen aus dem Service zu entfernen. Der Mitwirkende kann jederzeit ohne Angabe von Gründen schriftlich beantragen, dass seine Daten von der öffentlichen Oberfläche des Dienstes entfernt werden. Zu diesem Zweck muss er eine Anfrage an info@seo1pro.at oder an die Adresse SEO 1 PRO OG – 8280 Fürstenfeld, Wieskapellenweg 25/2/5, Fürstenfeld, Steiermark senden.

A Dienstbetrieb

Der Zweck des Dienstes besteht darin, den Nutzern Informationen über die Erreichbarkeit und die von den Mitwirkenden angegebenen und übernommenen Aufgaben bereitzustellen. Der Mitwirkende ist in jedem Fall verpflichtet, echte und aktuelle Daten bereitzustellen und Änderungen seiner Daten oder Dienstleistungen innerhalb von 3 Arbeitstagen dem Betreiber unter info@seo1pro.at oder an eine der Kontaktdaten von SEO 1 PRO OG – 8280 Fürstenfeld, Wieskapellenweg 25/2/5, Fürstenfeld, Steiermark zu melden.

Der Mitwirkende erklärt durch Ausfüllen des Registrierungsformulars seine ausdrückliche Zustimmung zur Anzeige seiner angegebenen Daten im Dienst, und die angegebenen Daten werden im Dienst öffentlich gemacht.

Besucher des Dienstes haben keine Möglichkeit, sich für den Dienst zu registrieren, und die Nutzer können das für die Mitwirkenden erstellte Registrierungsformular nicht verwenden. Wenn ein Nutzer seine Daten im für die Mitwirkenden erstellten Registrierungsformular angibt, löscht der Betreiber diese Daten unwiderruflich aus seinen eigenen Systemen.

Der Betreiber stellt den Mitwirkenden eine monatliche Gebühr für den Betrieb des Dienstes in Rechnung. Die monatliche Gebühr ist ein Festbetrag, keine Provision, und ihr Betrag hängt nicht davon ab, ob der Mitwirkende eine Bestellung aufgrund seiner Präsenz im Dienst erhält. Der Betreiber hat keinen Einblick darin, ob die Nutzer die Mitwirkenden kontaktieren, und wenn sie dies tun, welche Verträge zwischen den Nutzern und den Mitwirkenden geschlossen werden.

Der Betreiber stellt den Mitwirkenden gemäß den geltenden gesetzlichen Bestimmungen eine Rechnung aus. Wenn der Mitwirkende den ihm in Rechnung gestellten monatlichen Betrag nicht innerhalb von 7 Kalendertagen nach Rechnungsstellung begleicht, ist der Betreiber berechtigt, den Mitwirkenden aus dem Dienst zu entfernen. Der Betreiber behält sich das Recht vor, je nach eigenem Ermessen Rabatte oder Gebührenbefreiungen für die angegebenen Mitwirkenden für einen bestimmten Zeitraum oder bis zu einem nicht vorher festgelegten Datum zu gewähren.

Die monatliche Gebühr des Mitwirkenden gilt für den jeweiligen Monat und wird im Voraus für jeden Monat gezahlt. Wenn der Betreiber den Mitwirkenden aus irgendeinem Grund aus dem Dienst entfernt, hat der Mitwirkende Anspruch auf den anteiligen Betrag der monatlichen Gebühr, wenn der Mitwirkende dies schriftlich ausdrücklich an info@seo1pro.at oder an eine der Kontaktoptionen von SEO 1 PRO OG – 8280 Fürstenfeld, Wieskapellenweg 25/2/5, Fürstenfeld, Steiermark beantragt. Die Regeln für die Rückerstattung der monatlichen Gebühr lauten wie folgt: Rückerstattungsbetrag = monatliche Gebühr / Anzahl der Tage im betreffenden Monat * Anzahl der verbleibenden Tage im Monat. Die Anzahl der verbleibenden Tage im Monat bezieht sich auf die Anzahl der Tage vom Tag der Entfernung bis zum Ende des Monats. Der Mitwirkende hat nach dem Datum der Entfernung aus dem Dienst 30 Kalendertage Zeit, um die Rückerstattung zu beantragen. Rückerstattungen, die nach Ablauf von 30 Tagen eingehen, sind nicht möglich. Der Betreiber sendet dem Mitwirkenden eine schriftliche Benachrichtigung über die Entfernung des Mitwirkenden aus dem Dienst an die vom Mitwirkenden angegebene E-Mail-Adresse. Die Benachrichtigung gilt als zugestellt, wenn sie vom Betreiber per E-Mail gesendet wird, auch wenn der Mitwirkende die E-Mail nicht liest oder später liest.

Der Betreiber behält sich das Recht vor, die monatliche Gebühr jederzeit nach eigenem Ermessen zu ändern. Der Betreiber sendet dem Mitwirkenden eine schriftliche Benachrichtigung über Änderungen der monatlichen Gebühr an die vom Mitwirkenden angegebene E-Mail-Adresse. Die Benachrichtigung gilt als zugestellt, wenn sie vom Betreiber per E-Mail gesendet wird, auch wenn der Mitwirkende die E-Mail nicht liest oder später liest. Änderungen der monatlichen Gebühr werden mit der nächsten Abrechnung wirksam.

Der Mitwirkende hat das Recht, die Löschung seiner Daten aus dem Dienst jederzeit zu beantragen. In diesem Fall ist keine Rückerstattung der bereits gezahlten monatlichen Gebühr möglich.

Der Betreiber behält sich das Recht vor, die Mitwirkenden im Dienst auf eine Weise aufzulisten, die seiner eigenen Entscheidung, seinem Stil und seinem Erscheinungsbild entspricht. Dies umfasst die Reihenfolge in der Liste, Hervorhebungen oder andere stilistische Elemente. Der Betreiber behält sich das Recht vor, im Dienst weitere Werbung oder gesponserte Inhalte anzuzeigen.

Der Betreiber hat keinen Einfluss auf die Entscheidungen der Nutzer, die den Dienst nutzen. Der Betreiber garantiert den Mitwirkenden, die am Dienst teilnehmen, nicht, dass sie aufgrund des Dienstes Bestellungen erhalten.

Der Mitwirkende ist dafür verantwortlich, dass er seine Aktivitäten im Zusammenhang mit den von ihm im Dienst angebotenen Dienstleistungen gemäß den österreichischen Gesetzen ausführt.

Der Betreiber lehnt jede Haftung für die Mitwirkenden im Dienst ab. Ansprüche im Zusammenhang mit den Aktivitäten, Arbeiten, Ratschlägen oder anderen Handlungen der Mitwirkenden können nur gegen die ausgewählten Mitwirkenden geltend gemacht werden, auch wenn der entsprechende Mitwirkende in der Liste des Dienstes zu finden ist und der Nutzer diesen Mitwirkenden in der Liste gefunden hat. Der Betreiber kann keine Hilfe bei der Vermittlung in rechtlichen oder anderen Auseinandersetzungen zwischen dem Nutzer und dem jeweiligen Mitwirkenden leisten, da nur der betreffende Mitwirkende für seine eigenen Aktivitäten, Ratschläge, geleistete Arbeiten oder Dienstleistungen sowie für jede andere Handlung verantwortlich ist.

Der Betreiber bemüht sich, sicherzustellen, dass der Dienst kontinuierlich verfügbar ist, übernimmt jedoch keine Verantwortung für etwaige Folgen einer fehlerhaften oder nicht bestimmungsgemäßen Nutzung des Dienstes, einschließlich, aber nicht beschränkt auf: Ausfälle des Dienstes, Datenverlust durch die Nutzung des Dienstes oder Handlungen Dritter, die unabhängig vom Betreiber Daten aus dem Dienst erhalten haben.

Der Betreiber erklärt, dass für den Service die Bestimmungen des österreichischen Rechtssystems maßgeblich sind und die Zuständigkeit des Gerichts mit Sitz in Graz gilt.

Der Mitwirkende akzeptiert diese Bedingungen durch Ausfüllen und Absenden des Registrierungsformulars für den Dienst.

Letzte Änderung: 20. April 2024.